TMD

Subscribe to TMD feed
รายงานสภาวะอากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Updated: 2 days 18 hours ago

รายงานสภาวะอากาศ - ศรีสะเกษ : อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ วันที่ : 28/11/2017 เวลา 22:00 นาฬิกา

Tue, 11/28/2017 - 22:00
อุณหภูมิ : 25.3 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 74 %
ความกดอากาศ : 1013.00 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 16.7 กม./ชม.
ทัศนวิสัย : 10.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีเมฆมาก
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:12 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 17:33 น.
Categories: Weather

รายงานสภาวะอากาศ - ปัตตานี : อ.หนองจิก จ.ปัตตานี วันที่ : 10/11/2017 เวลา 22:00 นาฬิกา

Fri, 11/10/2017 - 22:00
อุณหภูมิ : 26.2 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 91 %
ความกดอากาศ : 1010.14 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ลมสงบ
ทัศนวิสัย : 8.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีหมอกน้ำค้าง
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:04 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 17:55 น.
Categories: Weather

รายงานสภาวะอากาศ - พะเยา : อ.เมือง จ.พะเยา วันที่ : 23/09/2017 เวลา 13:00 นาฬิกา

Sat, 09/23/2017 - 13:00
อุณหภูมิ : 24.5 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 91 %
ความกดอากาศ : 1009.31 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ลมสงบ
ทัศนวิสัย : 8.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีพายุฝนฟ้าคะนอง ขนาดเบาหรือปานกลาง
ฝนสะสมวันนี้ : 19.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:09 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:17 น.
Categories: Weather

รายงานสภาวะอากาศ - ตาก : อ.เมือง จ.ตาก วันที่ : 20/09/2017 เวลา 16:00 นาฬิกา

Wed, 09/20/2017 - 16:00
อุณหภูมิ : 34.8 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 59 %
ความกดอากาศ : 1005.55 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ลมสงบ
ทัศนวิสัย : 12.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : ท้องฟ้าโปร่ง
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:11 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:23 น.
Categories: Weather

รายงานสภาวะอากาศ - ดอยอ่างขาง : อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ : 07/09/2017 เวลา 13:00 นาฬิกา

Thu, 09/07/2017 - 13:00
อุณหภูมิ : 20.5 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 95 %
ความกดอากาศ : 1006.56 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ทิศตะวันตก ความเร็ว 5.6 กม./ชม.
ทัศนวิสัย : 5.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีหมอกน้ำค้าง
ฝนสะสมวันนี้ : 3.7 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: น.
Categories: Weather

รายงานสภาวะอากาศ - ห้วยโป่ง : อ.เมือง จ.ระยอง วันที่ : 06/09/2017 เวลา 13:00 นาฬิกา

Wed, 09/06/2017 - 13:00
อุณหภูมิ : 31.9 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 67 %
ความกดอากาศ : 1008.04 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ทิศใต้ค่อนไปทางตะวันตก ความเร็ว 3.7 กม./ชม.
ทัศนวิสัย : 14.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีฟ้าร้อง ฟ้าคะนอง
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: น.
Categories: Weather

รายงานสภาวะอากาศ - อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ) : อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วันที่ : 28/08/2017 เวลา 16:00 นาฬิกา

Mon, 08/28/2017 - 16:00
อุณหภูมิ : 29.2 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 73 %
ความกดอากาศ : 1003.59 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ทิศใต้ ความเร็ว 9.3 กม./ชม.
ทัศนวิสัย : 10.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีเมฆเป็นส่วนมาก
ฝนสะสมวันนี้ : 5.1 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 05:47 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:17 น.
Categories: Weather

รายงานสภาวะอากาศ - แม่ฮ่องสอน : อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ : 23/08/2017 เวลา 01:00 นาฬิกา

Wed, 08/23/2017 - 01:00
อุณหภูมิ : 25.2 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 86 %
ความกดอากาศ : 1007.72 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ลมสงบ
ทัศนวิสัย : 10.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีเมฆเต็มท้องฟ้า
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:10 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:51 น.
Categories: Weather