TMD

Subscribe to TMD feed
รายงานสภาวะอากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Updated: 1 hour 58 min ago

รายงานสภาวะอากาศ - สงขลา : อ.เมือง จ.สงขลา วันที่ : 02/01/2018 เวลา 01:00 นาฬิกา

Tue, 01/02/2018 - 01:00
อุณหภูมิ : 26.8 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 80 %
ความกดอากาศ : 1009.65 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ทิศตะวันออกค่อนไปทางใต้ ความเร็ว 9.3 กม./ชม.
ทัศนวิสัย : 10.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีเมฆเป็นส่วนมาก
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:29 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:14 น.
Categories: Weather

รายงานสภาวะอากาศ - ขอนแก่น : อ.เมือง จ.ขอนแก่น วันที่ : 19/12/2017 เวลา 16:00 นาฬิกา

Tue, 12/19/2017 - 16:00
อุณหภูมิ : 23.2 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 25 %
ความกดอากาศ : 1017.65 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 22.2 กม./ชม.
ทัศนวิสัย : 9.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีฟ้าหลัว
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:31 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 17:42 น.
Categories: Weather

รายงานสภาวะอากาศ - ศรีสะเกษ : อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ วันที่ : 28/11/2017 เวลา 22:00 นาฬิกา

Tue, 11/28/2017 - 22:00
อุณหภูมิ : 25.3 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 74 %
ความกดอากาศ : 1013.00 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 16.7 กม./ชม.
ทัศนวิสัย : 10.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีเมฆมาก
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:12 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 17:33 น.
Categories: Weather

รายงานสภาวะอากาศ - ปัตตานี : อ.หนองจิก จ.ปัตตานี วันที่ : 10/11/2017 เวลา 22:00 นาฬิกา

Fri, 11/10/2017 - 22:00
อุณหภูมิ : 26.2 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 91 %
ความกดอากาศ : 1010.14 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ลมสงบ
ทัศนวิสัย : 8.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีหมอกน้ำค้าง
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:04 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 17:55 น.
Categories: Weather